ตัวแทนสหพันธ์ข้ามชายื่นหนังสือเรียกร้องผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ช่วยเหลือปัญหาแรงงานข้ามชาติ

  
     ตัวแทนสหพันธ์ข้ามชาติยื่นหนังสือเรียกร้องผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ช่วยเหลือปัญหาแรงงานข้ามชาติ เรียกร้อง ให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด ให้แรงงานเข้าสู่ประกันสังคม และปฏิบัติกับแรงงานอย่างเท่าเทียม
นายดี คำเฮือง ประธานสหพันธ์คนงานข้ามชาติ พร้อมด้วยนายพรศักดิ์ หมื่นตา ประธานกลุ่มแรงงานสามัคคีนำตัวแทนสหพันธ์คนงานข้ามชาติเข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาแรงงานข้ามชาติ โดยมีนางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำตัวแทนหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมชี้แจง โดยทางกลุ่มเรียกร้อง 3 ข้อหลักคือ ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการคุ้มครองแรงงานได้มีการตรวจสอบและมีคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด เช่น ต้องจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำให้กับลูกจ้าง จัดสวัสดิการให้กับลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด ขอให้หน่วยงานหรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบการนำลูกจ้างที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วเข้าสู่ระบบประกันสังคมอย่างเคร่งครัด เพื่อเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างต่อไป ขอให้หน่วยงานหรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่จัดสรรงบประมาณ เพื่อการศึกษาเรื่องประกันสังคมกับผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานข้ามชาติอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ โดยที่ผ่านมาถูกกดขี่ค่าแรง และไม่มีวันหยุดโดยแรงงานเหล่านี้ไม่กล้าร้องเรียนเพราะเกรงจะไม่มีงานทำ
ขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงแก่ผู้เรียกร้องให้แจ้งถึงสภาพปัญหาโดยอาจแจ้งทางลับก็ได้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ รวมทั้งกรณีแรงงานข้ามชาติที่ถูกต้องตามกฎหมายและจ่ายเงินตามกำหนด สามารถแจ้งแก่ประกันสังคมได้ และจะมีการจัดอบรมให้ความรู้กับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ โดยให้นัดหมายวันเวลาและสถานที่ไปยังสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีแรงงานข้ามชาติชาวพม่าและชาวไทยใหญ่ไม่น้อยกว่า 65,000 คน ส่วนใหญ่อยู่ในก่อสร้างขนาดใหญ่ การเกษตร และร้านอาหาร โดยทางกลุ่มกล่าวว่า แรงงานเหล่านี้ได้รับค่าจ้างต่ำกว่ามาตรฐานกำหนด คือ 180 บาทต่อวัน
 
3 มีนาคม 2554 , 20:33 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ - ชมพูนุท สวท.เชียงใหม่