อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมอบนโยบายการทำงานแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

  
     อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมอบนโยบายการทำงานแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เน้นทำงานเป็นหนึ่งเดียวระหว่างจังหวัดและท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชน
นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บรรยายพิเศษให้แก่ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้กล่าวถึงนโยบายยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ที่จะมุ่งเน้นเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงบวก ประเมินตนเองภายใน 3 เดือน จัดทำโครงการ CSR บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามวิสัยทัศน์เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมีนโยบายเร่งด่วนคือ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ สร้างเมืองน่าอยู่ สวยงาม ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจสีเขียว 1 เมือง 1 สวนสาธารณะ 1 เทศบาล 1 ถนนสวยงาม ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว บูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ภัยล้น ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มีกว่า 7,800 แห่ง ต้องบูรณาการทำงานร่วมกับท้องถิ่นและชุมชน โดยขอให้วางระบบเป็นมาตรฐานกลางประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ในการนี้ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เสนอขอให้พิจารณาเพิ่มอัตราค่าอาหารล่วงเวลาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จากหัวละ 25 เป็นหัวละ 50 บาท ขอให้พิจารณาค่าตอบแทนเลขานุการและรองนายกเทศบาล ขอให้ช่วยค่าใช้จ่ายโทรศัพท์แก่ผู้นำท้องถิ่นอย่างน้อยสองร้อยบาทต่อเดือน และกรณีที่มีการถ่ายโอนงานมาให้ท้องถิ่น ขอให้จัดสรรงบประมาณมาให้ด้วย
 
4 มีนาคม 2554 , 17:55 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่