แม่โจ้โพลล์สำรวจพบนักสหกรณ์ร้อยละ70 เห็นว่าสหกรณ์มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

  
     สหกรณ์ไทยจะครบ 100 ปีการก่อตั้งในอีก 5 ปีข้างหน้า แม่โจ้โพลล์สำรวจพบนักสหกรณ์ร้อยละ70 เห็นว่าสหกรณ์มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ในปี 2559 สหกรณ์ในประเทศไทยจะก่อตั้งครบรอบ 100 ปี ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร โดยแม่โจ้โพลล์ ได้สำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในเขตภาคเหนือ จำนวน 553 ราย ร้อยละ 39 เห็นว่าปัญหาของการดำเนินงานสหกรณ์เกิดจากการขาดการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ รองลงมาร้อยละ 29 เห็นว่าเกิดจากการที่ภาครัฐให้การส่งเสริมสนับสนุนสหกรณ์ไม่ทั่วถึง โดยผู้ตอบร้อยละ 41 เห็นว่าสหกรณ์ต้นสังกัดมีการพัฒนาทางด้านการส่งเสริมรายได้และความเป็นอยู่ให้แก่สมาชิก รองลงมาร้อยละ 25 เห็นว่ามีการสร้างความร่วมมือและความเอื้ออาทรระหว่างกันของสมาชิกและชุมชนได้มากขึ้น
อีก 5 ปีข้างหน้าจะครบ 100 ปี การก่อตั้งสหกรณ์ ผู้ตอบร้อยละ 43 ต้องการเน้นสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์มากกว่าการขยายจำนวนสหกรณ์ให้มากขึ้น รองลงมาร้อยละ 22 ต้องการให้การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยร้อยละ 70 คาดหวังว่าสหกรณ์จะมีบทบาทสำคัญต่อการช่วยพัฒนาด้านเศรษฐกิจระดับชุมชน รองลงมา ร้อยละ 16 เชื่อว่าสหกรณ์มีบทบาทต่อการช่วยพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของสมาชิก ผู้ตอบร้อยละ 33 เห็นว่าสหกรณ์ไทยควรมีการส่งเสริมให้สมาชิกมีรายได้เสริม มีการอบรมให้ความรู้ต่างๆแก่สมาชิก เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่สมาชิกและชุมชน รองลงมาร้อยละ 31 ต้องการให้สหกรณ์มีการพัฒนาทางด้านการบริหารจัดการภายในสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการสหกรณ์ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์ประสบความสำเร็จ เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมตามเจตนารมณ์ของ พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
 
6 มีนาคม 2554 , 16:15 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่