เชียงใหม่กำหนดจัดสัมมนาเพื่อขยายผลการวิจัยมลพิษทางอากาศกับสุขภาพ

  
     จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดสัมมนาเพื่อขยายผลการวิจัยมลพิษทางอากาศกับสุขภาพ 8 มีนาคม 2554 นี้ ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
จังหวัดเชียงใหม่ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดสัมมนาเพื่อขยายผลการวิจัยมลพิษทางอากาศกับสุขภาพหัวข้อเรื่อง “มลพิษหมอกควันกับสุขภาพของคนในภาคเหนือตอนบน : อันตรายและทางออกสำหรับทุกคน”ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง“การขยายผลการวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบสุขภาพสู่ชุมชนเพื่อการเรียนรู้และลดแหล่งกำเนิดฝุ่นในอากาศในชุมชนภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย” ซึ่งมี ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับอาจารย์จากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาเพื่อขยายผลการวิจัยร่วมกับหน่วยงานและชุมชน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในผลกระทบทางสุขภาพและนำไปประกอบนโยบาย ในการรณรงค์แก้ปัญหาหมอกควันเพื่อลดมลพิษจากอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศอย่างเป็นรูปธรรมใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานร่วมในการจัดสัมมนา โดยมีกำหนดการจัดสัมมนาที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554 เวลา 08.30 -13.30 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
 
7 มีนาคม 2554 , 15:41 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่