มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่เจ้าชายอะกิชิโนะ แห่งประเทศญี่ปุ่น

  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม แด่เจ้าชายอะกิชิโนะ แห่งประเทศญี่ปุ่น
ในโอกาสที่เจ้าชายอะกิชิโนะ แห่งประเทศญี่ปุ่น เสด็จฯ เยือนจังหวัดเชียงใหม่นี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม แด่เจ้าชายอะกิชิโนะ ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2554 เวลา 14.30 น. ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เจ้าชายอะกิชิโนะ แห่งประเทศญี่ปุ่น ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 2 แห่งสมเด็จพระจักรพรรดิ อะกิฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน คริสต์ศักราช 1965 ทรงอภิเษกกับเจ้าหญิงคาวะชิมะ คิโกะ มีพระโอรสและธิดา 3 พระองค์ ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยงะคุชูอิน และมีความสนพระทัยด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ จึงได้ทรงศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร จนสำเร็จปริญญาโทด้านสัตววิทยาจากวิทยาลัยเซ็นต์จอห์นแห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด
ในการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านปักษีวิทยา ณ มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาชั้นสูงแห่งคะนะงะวะ ประเทศญี่ปุ่น ทรงมีผลงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสายพันธุ์ไก่ อาทิ ไก่พื้นเมือง ไก่ป่า ไก่เลี้ยง ตลอดจนวงศ์ไก่ฟ้า ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมเชิงวิวัฒนาการของไก่พื้นเมืองและนก โดยทรงศึกษาสายพันธุ์ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังทรงมีผลงานการศึกษาสายพันธุ์สัตว์ปีกของยุโรป ด้วยพระปรีชาสามารถทางวิชาการและพระเมตตาธรรม ทรงรับดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์สถาบันปักษีวิทยาแห่งยะมะชินะ ประธานสมาคมสวนสัตว์และสัตว์น้ำแห่งประเทศญี่ปุ่น และประธานกิตติมศักดิ์แห่ง World Wide Fund for Nature แห่งประเทศญี่ปุ่น
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ทางพระราชไมตรีอันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น ซึ่งได้ดำเนินมาครบ 120 ปี ในปี พ.ศ. 2550 นับตั้งแต่ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นได้มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ ดังนั้น ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นจึงถือเป็น “120 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น” และในโอกาสพิเศษนี้ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม แด่เจ้าชายอะกิชิโนะ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สืบไป
 
7 มีนาคม 2554 , 15:43 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่