ตัวแทนสตรีในจังหวัดเชียงใหม่ระบุ ปัจจุบันสตรีได้รับการยอมรับในสังคมมากขึ้น

  
     ตัวแทนสตรีในจังหวัดเชียงใหม่ระบุ ปัจจุบันสตรีได้รับการยอมรับในสังคมมากขึ้น ขณะเดียวกันพอใจนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมสิทธิสตรีในปัจจุบันด้วย
เนื่องในวันสตรีสากล นางสาวนพมาศ ยอดศรีวรรณ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด สาขาเชียงใหม่-หางดง และนางสาวรัตนา พงศ์คำมา นักบริหารทั่วไป 6 บริษัท ทีโอทีจำกัด(มหาชน) ตัวแทนสตรีในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นในจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมให้การยอมรับสตรีมากขึ้น ให้โอกาสสตรีได้ปฏิบัติงานและพิสูจน์ความสามารถเช่นเดียวกับบุรุษ ขณะเดียวกัน ที่ผ่านมายังไม่ได้โดนกีดกันไม่ให้ขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ขณะที่นโยบายของภาครัฐก็ส่งเสริมสิทธิสตรี จึงเป็นเรื่องที่น่าพอใจสำหรับสตรีในยุคปัจจุบันอย่างมาก
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีตัวแทนสตรีที่รับรางวัลสตรีดีเด่นเป็นโล่เชิดชูเกียรติพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ สตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น นางคำมา บุญเลา หัวหน้าสาย บริษัทสันติภาพ(ฮั่วเพ้ง 1957) จำกัด นางสาววรัตดา เล็กทรัพย์ พนักงานรับจ้างทั่วไป ศูนย์สุขภาพชุมชนศรีวิชัย โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ นางสาวสายหยุด ภิรักษ์ พนักงานเช็คคนเข้า-ออก บริษัทเชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด(มหาชน) ,นางสุเพียบ หิริรังสรรค์ ตำแหน่ง Help Keeper โต๊ะคัด บริษัทเชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ (จำกัด)มหาชน นางสาวรัตนา พงศ์คำมา นักบริหารทั่วไป 6 บริษัท ทีโอทีจำกัด(มหาชน) และสตรีเครือข่ายคุ้มครองแรงงานดีเด่น นางสาวนพมาศ ยอดศรีวรรณ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด สาขาเชียงใหม่-หางดง
 
7 มีนาคม 2554 , 18:43 น. , อ่าน 1233  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่