ฑูตสันติภาพองค์การสหประชาชาติ เดินทางมาศึกษาการทำงานต่อต้านการค้ามนุษย์ที่เชียงใหม่ ระบุต้องการให้มีการลงทะเบียนเด็กเกิดใหม่พร้อมให้สัญชาติ และให้การศึกษาแก่ชนกลุ่มน้อย

  
     นางสาวจูเลีย โอมาน นักแสดงสาวจากประเทศอังกฤษ ในฐานะทูตสันติภาพองค์การสหประชาชาติ ว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม เดินทางมาเยี่ยมเยียนและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะให้การต้อนรับ จูเลีย โอมานได้แสดงความชื่นชมประเทศไทยว่าได้มีการทำงานเอาจริงในเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์เป็นอย่างดี ขณะที่การเดินทางเยือนไทยครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนในปัญหา 3 ประการคืออยากเห็นการลงทะเบียนการเกิดให้ครบถ้วนทุกคนในเด็กเกิดใหม่ อยากให้เด็กมีสัญชาติทุกคน และอยากให้มีการส่งเสริมการศึกษาในชนกลุ่มน้อยที่เกิดในไทย สำหรับจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีการทำงานแบบบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ร่วมแก้ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นเวลานานและจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อพิทักษ์เด็กและสตรีขึ้นเมื่อปี 2541 นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังได้ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวทางปฏิบัติร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการกรณีเด็กและหญิงที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือเป็นอย่างดี โดยที่ผ่านมามีองค์การนานาชาติ เช่น ILO ,IPEC, UNICEF และ NAS ให้การสนับสนุนการทำงานมาตลอด
 
, อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่