รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ติดตามงานโครงการประชาสัมพันธ์ 2 โครงการในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

  
     รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ติดตามงานโครงการประชาสัมพันธ์พื้นที่สำนัก ประชาสัมพันธ์เขต 3 ที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน 2 โครงการ ซึ่งจากการประเมินเบื้องต้นได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับและความคุ้มค่าของผลลัพธ์
นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ติดตามงานโครงการประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว และการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2554 จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน โดยพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ มีนางจินตนา สิงห์สุรเมธ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนำเสนอรายงานการดำเนินโครงการ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่า การติดตามครั้งนี้เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนที่กำหนดในทุกด้าน รวมทั้งให้ได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และวิธีการแก้ไขจากผู้รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและหน่วยงานเจ้า ของเรื่อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ คุ้มค่าในงบประมาณที่ใช้ไป และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวด้วยว่า ในเบื้องต้นนี้จากการประเมินผลงานด้วยตนเองและหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ รวมทั้งสอบถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับบริการแล้ว พบว่าผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอยู่ในระดับดี คือได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป ซึ่งเป็นที่น่าพอใจ และจะดำเนินโครงการลักษณะนี้ต่อไป
 
8 มีนาคม 2554 , 22:28 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่