ผู้ประกอบกิจการรับซื้อของเก่าในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมอบรมความรู้ เพื่อรับซื้อของเก่าอย่างถูกต้อง

  
    ผู้ประกอบกิจการรับซื้อของเก่าในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมอบรมความรู้ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในการประกอบกิจการรับซื้อของเก่าอย่างถูกต้อง ถูกสุขอนามัย ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มผู้ประกอบการรับซื้อของเก่าสีเขียวจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ประกอบการรับซื้อของเก่าในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุม ทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำคู่มือสำหรับผู้ประกอบกิจการรับซื้อของเก่า แนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับร้านรับซื้อของเก่า มีสาระสำคัญทั้งความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรับซื้อของเก่า ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการร้านรับรับซื้อของเก่า และแนวทางป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากร้านรับซื้อของเก่า เพื่อการดำเนินกิจการร้นได้อย่างถูกสุขลักษณะตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ท้องถิ่นกำหนด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนงาน ผู้ประกอบกิจการ ประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียง และสิ่งแวดล้อม
สำหรับการคัดแยกของเก่าควรมีการติดป้ายแสดงไว้อย่างชัดเจน 4 ประเภท คือ แก้ว กระดาษ พลาสติกและโลหะ หากมีขวดสารเคมีหรือยาฆ่าแมลง แบตเตอรี่ ให้แยกเก็บ ในที่เก็บที่เป็นพื้นซีเมนต์ เพดานมีกระเบื้องแข็งแรงเพื่อไม่ให้ฝนตกถูก ป้องกันไม่ให้ถูกน้ำฝนหรือเกิดประกายไฟ และควรแยกไม่ให้อยู่ใกล้กับกระดาษเนื่องจากจะเป็นเชื้อเพลิงได้ง่าย และติดป้ายบอกให้ชัดเจน โดยผู้ประกอบการต้องไม่รับซื้อของเก่าที่ผิดกฎหมาย หากสงสัยว่าของที่ซื้อมีที่มาไม่ชัดเจน ให้จดรายละเอียดและขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขายทุกครั้ง ขณะเดียวกันต้องไม่เอาเปรียบลูกค้า ตราชั่งต้องมีเข็มแสดงทั้งสองด้าน โดยเจ้าหน้าที่จะออกสำรวจทุกระยะ
 
9 มีนาคม 2554 , 15:25 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่