จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมป้องกันปัญหามลพิษหมอกควัน

  
    จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมป้องกันปัญหามลพิษหมอกควัน หลังพบข้อมูลชุมชนนอกเมืองเป็นต้นกำเนิดมลพิษหมอกควันมากกว่าในเมือง
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง มลพิษหมอกควันกับสุขภาพของคนในภาคเหนือตอนบน อันตรายและทางออกสำหรับทุกคน ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนได้รับทราบถึงพิษภัยของปัญหามลพิษหมอกควันและร่วมแก้ปัญหา ทั้งนี้จากการดำเนินการวิจัยในโครงการมลพิษทางอากาศกับสุขภาพในช่วงสองปีที่ผ่านมา พบว่า ชุมชนนอกเมืองมีการเผาในที่โล่งมากกว่าชุมชนในเมือง รวมทั้งการเผาภาคการเกษตรและการเกิดไฟป่าพื้นที่นอกเมือง จากการสำรวจแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในชุมชนพบว่า ชุมชนนอกเมืองมีแหล่งกำเนิดฝุ่นหลักจากการเผาในที่โล่งและเป็นแหล่งกำเนิดฝุ่นที่มีผลต่อคุณภาพอากาศมากกว่าการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงเช่น ไอเสียยานยนต์ และอุตสาหกรรม ความเป็นพิษของสารพีเอเอช.ที่ตรวจพบบนฝุ่นขนาด PM10 มีความเป็นพิษเพิ่มขึ้น 2.8 เท่า จากการศึกษาเมื่อ 5 ปีก่อน ผลการตรวจปัสสาวะเด็ก นักเรียนและผู้ปกครองพบว่ากลุ่มตัวอย่างจากชุมชนนอกเมืองรับสัมผัสสารพิษ พีเอเอช.สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างจากชุมชนเมือง 3.5 เท่า เป็นผลจากการเก็บตัวอย่างขนาดใหญ่ 968 คน เป็นครั้งแรกในเมืองไทย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษหมอกควันทุกชนิด เพื่อจะไม่กระทบต่อการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชนโดยรวม
อย่างไรก็ตามสำหรับปีนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีค่าฝุ่นละอองจากมลพิษหมอกควันเกินมาตรฐาน เมื่อเทียบกับปีก่อน ๆ ซึ่งเริ่มเกิดมลพิษหมอกควันในช่วงนี้ ซึ่งต้องเฝ้าระวังไปจนกว่าจะผ่านเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูก และเข้าสู่ฤดูฝน
 
9 มีนาคม 2554 , 15:26 น. , อ่าน 1234  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่