มช. ถวายปริญญา แด่เจ้าชายอะกิชิโนะ แห่งประเทศญี่ปุ่น

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม แด่เจ้าชายอะกิชิโนะ แห่งประเทศญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม แด่เจ้าชายอะกิชิโนะ แห่งประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ทางพระราชไมตรีอันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น ซึ่งได้ดำเนินมาครบ 120 ปี ใน พ.ศ.2550 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์และเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยได้จัดพิธีดังกล่าวที่ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำหรับเจ้าชายอะกิชิโนะ แห่งประเทศญี่ปุ่น เป็นพระราชโอรสองค์ที่สองแห่งสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ ทรงอภิเษกกับเจ้าหญิงคาวะชิมะ คิโกะ มีพระราชโอรสและพระราชธิดา 3 พระองค์ ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยงะคุชูอินและมีความสนพระทัยทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ จึงได้ทรงศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร จนสำเร็จปริญญาโททางด้านสัตววิทยาจากวิทยาลัยเซ็นต์จอห์นแห่งมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ในการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านปักษีวิทยา ณ มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาชั้นสูงแห่งคะนะงะวะ ประเทศญี่ปุ่น ทรงสนพระทัยเป็นพิเศษทางด้านมีนวิทยา ทรงอุทิศตนเพื่อการศึกษาด้านปักษีวิทยา ทรงศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์มนุษย์กับธรรมชาติ ทรงเป็นผู้นำทางวิชาการที่มีผลงานเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ และทรงมีบทบาทในการวิจัยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยซึ่งส่งผลต่อการศึกษาวิจัยในปัจจุบัน อันแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของประเทศทั้งสอง
 
9 มีนาคม 2554 , 15:27 น. , อ่าน 1237  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่