สำรวจพบพื้นที่ในป่าสงวนในจังหวัดเชียงใหม่เกษตรกรเตรียมเผาเศษวัชพืชจำนวนมาก

  
     สำรวจพบพื้นที่ในป่าสงวนในจังหวัดเชียงใหม่เกษตรกรเตรียมเผาเศษวัชพืชจำนวนมาก จังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ ขอให้ชะลอการเผาไปก่อนจนกว่าจะสิ้นเดือนนี้
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวการขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมอมารีรินคำ ซึ่งสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี ของจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำขึ้น โดยมีนายบรรพต คันธเสน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรี หัวหน้าโครงการจัดทำแผนที่เชิงประจักษ์ของพื้นที่เผาเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน ร่วมแถลงผลงานและแผนการดำเนินงานในปีนี้ ซึ่งพบว่าในระยะเดียวกันปีก่อน มีมลพิษหมอกควันเกินค่ามาตรฐาน สำหรับปีนี้ยังไม่มีวันที่ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานแม้แต่วันเดียว อย่างไรก็ตามจากการบินสำรวจของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่พบว่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมีเกษตรกรเตรียมเศษวัชพืชรอเผาเพื่อเตรียมแปลงเกษตรจำนวนมาก ซึ่งจะต้องทำความเข้าใจกับประชาชน และชะลอการเผาไปก่อนเนื่องจากขณะนี้ยังมีสภาพความกดอากาศสูง ต้องรอให้ผ่านพ้นเดือนมีนาคมซึ่งจะเริ่มมีฝนตก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมบอกกล่าวประชาชนในพื้นที่เพื่อควบคุมไม่ให้เผาในที่โล่ง
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษ หมอกควัน ไฟป่าและภัยแล้ง โดยบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ โดยปัญหาหมอกควันและไฟป่านั้นมียุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ ควบคุมการเผาในที่โล่ง ควบคุมไฟป่า รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน และส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีทางเลือกเพื่อลดการเผาในพื้นที่เกษตร โดยสถิติที่พบมีการเผาในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมากที่สุด รองลงมาคือพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าตามลำดับ โดยพื้นที่อำเภอโซนใต้มีสถิติ Hot Spot มากที่สุด อำเภอที่เผามากที่สุดคืออำเภอจอมทอง
 
10 มีนาคม 2554 , 17:20 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –ชมพูนุท สวท.เชียงใหม่