ม.ราชภัฏเชียงใหม่จัดเสวนาด้านการศึกษา และจัดค่ายเยาวชนศิลปกรรมช่วงปิดภาคเรียน

  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดเสวนาและนิทรรศการ ศึกษา แลกเปลี่ยน บทเรียน บทรู้ การเป็นครูเพื่อศิษย์ สู่สังคม และจัดค่ายเยาวชนศิลปกรรมในช่วงปิดภาคเรียน
ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตครู สู่มาตรฐานการศึกษาในด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และการศึกษาผลงานตามมาตรฐานวิชาชีพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้ การคิดวิเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ คณะครุศาสตร์ จึงได้จัดนิทรรศการ “ศึกษา แลกเปลี่ยน บทเรียน บทรู้ การเป็นครูเพื่อศิษย์ สู่สังคม” ของนักศึกษาศูนย์เวียงบัว จ.เชียงใหม่ ศูนย์วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ศูนย์แม่สะเรียง และนักศึกษาโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) จำนวน 13 หมู่เรียน ในวันที่ 12 มีนาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเสวนา “โทรทัศน์ครู” (Thai Teachers TV) “หัวใจนำพา ศรัทธานำครู (เพื่อศิษย์)” การแสดงทอล์คโชว์ “ธรรมะติดปีกครู” และการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ โดยมี ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “ครูเพื่อศิษย์” ซึ่งคาดว่าจะทำให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกัน และมีเวทีในการนำเสนอผลงานก่อนสำเร็จการศึกษา
ทางด้านสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดการอบรมค่ายเยาวชนศิลปกรรมราชภัฏ ครั้งที่ 7 (ART YOUTH CAMP’7) ระหว่างวันที่ 14-20 มีนาคม 2554 เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานด้านศิลปะนำไปใช้ในการเรียน เปิดโอกาสให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน ส่งเสริมให้เกิดความพร้อมด้านอารมณ์และจิตใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิต
เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย ทักษะเบื้องต้นด้านศิลปะ ได้แก่ เทคนิคการวาดรูป การพิมพ์ภาพ งานประติมากรรม งานออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมจะได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เยาวชนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5388-5732 หรือ 086-9198294 ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2554
 
11 มีนาคม 2554 , 14:55 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่