กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางปรับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยปี 2550-2554

  
     นายภิรมย์ สิมะเสถียร รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผน โครงการด้านการท่องเที่ยว เพื่อร่วมกันจัดแผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว สำหรับกลุ่มจังหวัดบูรณาการ 19 กลุ่ม ทั่วประเทศ โดยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพราะรัฐบาลกำหนดให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มรายได้สหประชาชาติ คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ(ซึ่งมีนายสุวัจน์ ลิปตภัลลภ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน) ได้เห็นชอบการปรับปรุงยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย(ปี 2549-2551) โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2550-2554 นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 โดยมีวิสัยทัศน์คือ ประเทศไทยเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชีย เน้นทางธรรมชาติและวัฒนธรรม มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศให้เต็มศักยภาพ พัฒนาเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อรักษาฐานตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่ โดยเฉพาะตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีอำนาจการซื้อสูงเพื่อให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย เป็นแหล่งสร้างรายได้หลักแก่ประเทศไทย และพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวกับสินค้าหัตถกรรมชุมชน และธุรกิจบริการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อจะนำข้อสรุปเสนอคณะรัฐมนตรีตามลำดับ สำหรับร่างยุทธศาตร์ที่นำมาหารือในวันนี้มี 5 ยุทธศาสตร์หลักคือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับคุณภาพสินค้าบริการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์การพัฒนายกระดับมาตรฐานธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการตลาด ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์การปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการ
 
, อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่