เปิดตัวโครงการเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ มิตรสิ่งแวดล้อม Eco Town Eco Tour

  
     กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เปิดตัวโครงการเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ –มิตรสิ่งแวดล้อม Eco Town Eco Tour
นายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ –มิตรสิ่งแวดล้อม Eco Town Eco Tour ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยเชียงใหม่ ลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอน เป็นเจ้าภาพหลัก ดำเนินการร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ Eco Town Eco Tour และการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รักษาและฟื้นฟูชุมชนให้เป็นเมืองนิเวศน์ที่น่าอยู่ น่าเที่ยว และเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยโครงการดังกล่าวจะพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พัฒนาคุณภาพน้ำ อากาศ ปรับปรุงพัฒนาอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ปลูกต้นไม้เสริมลดภาวะโลกร้อน ซึ่งโครงการดังกล่าวจะส่งผลดีต่อส่วนรวมในระยะยาวอันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ในวันนี้( 12 มีนาคม 2554) ระหว่างเวลา 16.00-18.00 น.ที่ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้จัดถ่ายทอดสดรายการพิเศษ หมอกควันสะท้านเมือง พร้อมเสวนาหาทางแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอสารภีและตัวแทนชุมชน และการเผยแพร่ความรู้เพื่อรับมือปัญหามลพิษหมอกควันด้วย
 
12 มีนาคม 2554 , 20:56 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่