เยาวชนตามโครงการซาตู ปาดู ที่เข้าร่วมกิจกรรม สื่อสารสร้างสรรค์ สร้างใต้สันติสุข สามารถเปิดมุมมองโลกได้กว้างขึ้น

  
    รายงาน - เยาวชนตามโครงการซาตู ปาดู ที่เข้าร่วมกิจกรรม สื่อสารสร้างสรรค์ สร้างใต้สันติสุข สามารถเปิดมุมมองโลกได้กว้างขึ้น ทั้งด้านวิทยาการและความรู้สึก อีกทั้งสามารถนำไปต่อยอดขยายผลในพื้นที่ได้
นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 115 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน สื่อสารสร้างสรรค์ สร้างใต้สันติสุข ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์โดยสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 3 ระหว่าง 13-20 มีนาคม 2554 ต่างแสดงความเป็นหนึ่งเดียวให้ประจักษ์ ระหว่างทัศนศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างแสดงความพึงพอใจ ต่อวิทยาการใหม่ๆ ด้านการสื่อสารที่ได้รับจากการศึกษาอบรม
สำหรับนักเรียนเหล่านี้ต่างก็รู้ดีว่า พวกเขาเป็นเพียงตัวแทนของโรงเรียนที่ได้รับโอกาสมาเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ ต่างพื้นที่ ต่างภูมิอากาศและต่างวัฒนธรรม ซึ่งพวกเขาพร้อมที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอด และขยายผลสู่กลุ่มเพื่อนร่วมโรงเรียนรวมถึงชุมชนของแต่ละคน
นอกจากความรู้ด้านวิทยาการตามวัตถุประสงค์แล้ว ผลพลอยได้ที่ตามมาอย่างไม่สามารถประเมินค่าได้ คือมิตรภาพในกลุ่มนักเรียน ครู อาจารย์ วิทยากรและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งมุมมองใหม่ๆ ในโลกกว้างที่เปิดขึ้นสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
ในขณะที่หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ นางสาวรวงทอง ยศธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า มีความพอใจและประทับใจกับความสำเร็จที่เกิดขึ้น และพร้อมจะเดินหน้าโครงการนี้ในรุ่นต่อๆ ไป
การได้รู้ ได้เห็นและได้สัมผัสกับสิ่งใหม่ๆ ในโลกกว้าง ไม่ได้สร้างเฉพาะความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เรียนรู้และพบเห็นเท่านั้น แต่โครงการ ซาตู ปาดู ค่ายเยาวชนสื่อสร้างสรรค์ สร้างใต้สันติสุข ยังได้สร้างความรู้สึกที่ดีแก่เยาวชน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่พร้อมจะเจริญเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณค่า เพื่อสร้างความเจริญต่อพื้นที่และต่อประเทศชาติต่อไป
 
18 มีนาคม 2554 , 21:29 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่