บริษัทเอกชนมอบเงินและเรือพลาสติกแก่เทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อใช้ฟื้นฟูสภาพคลองแม่ข่า

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่รับมอบเงิน 500,000 บาท พร้อมเรือพลาสติก 4 ลำ จากบริษัท เพอร์นอตริคาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำมาใช้ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และคุณภาพน้ำคลองแม่ข่า
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และคุณภาพน้ำคลองแม่ข่า ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคลองแม่ข่า ในปีงบประมาณ 2553 รายงานการเฝ้าระวังและควบคุมกิจการตลาด บทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และการแสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม
และวาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้คือ พิธีมอบเงินจำนวน 500,000 บาท พร้อมเรือพลาสติก 4 ลำ โดยนายชวลิต ว่องสุวรรณเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เพอร์นอตริคาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มอบ และนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ เพื่อนำเงินและอุปกรณ์ที่ได้รับมอบ ไปใช้ในกิจกรรมดูแลรักษารวมทั้งฟื้นฟูสภาพคลองแม่ข่าซึ่งขณะนี้น้ำเน่าเสียอย่างมาก ให้กลับมาใสสะอาดดังเดิมหรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากที่สุด
สำหรับโครงการพัฒนาและฟื้นฟูคลองแม่ข่านี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้มีโครงการหลักที่กำลังดำเนินการ 2 โครงการคือ โครงการขุดลอกคลองแม่ข่า ภายใต้โครงการคูคลองน้ำใส โดยดำเนินการร่วมกับศูนย์วิวัฒน์พลเมือง ค่ายตากสิน และโครงการบึงประดิษฐ์ ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นเพื่อบำบัดน้ำเสียของลำเหมืองกางโดยวิธีธรรมชาติก่อนจะปล่อยน้ำลงสู่คลองแม่ข่า
 
19 มีนาคม 2554 , 21:27 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่