ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศเกียรติคุณ

  
     นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เปิดเผยว่า นับตั้งแต่หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เปิดดำเนินการมา ยังไม่มีสัญลักษณ์ที่แน่นอน เทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ของหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เพื่อสรรหาตราสัญลักษณ์ที่สอดคล้อง และสามารถสื่อถึงหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่มากที่สุด โดยสัญลักษณ์ดังกล่าวจะสามารถสื่อสัญลักษณ์และใช้ประโยชน์ในงานอื่น ๆ เช่น การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ การจัดกิจกรรม นิทรรศการ และการจัดทำเวปไซต์ประชาสัมพันธ์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด ทั้งนี้ผลงานที่ส่งต้องเป็นตราสัญลักษณ์ที่ผู้สมัครคิดขึ้นเอง และต้องมีแนวความคิดที่สื่อถึงหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ และผลงานที่ได้รับรางวัลจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น รับผลงานของบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ และวุฒิการศึกษา 1 ท่านต่อ 1 ผลงาน รางวัลชนะเลิศเงินสด 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับสองเงินรางวัล 3,000 บาท ทุกรางวัลจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ของที่ระลึก บัตรเข้าชมหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ และบัตรเข้าใช้บริการห้องสมุดของหอศิลปะวัฒนธรมเมืองเชียงใหม่ฟรี กำหนดส่งผลงานและตราสัญลักษณ์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 ด้วยตนเองที่หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ หรือส่งไปรษณีย์ไปที่หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2549 วงเล็บมุมซองว่า ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการจะถือการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ สนใจสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5321-7793 และ 0-5321-9833
 
, อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่