สปข 3 อบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน 8จังหวัดภาคเหนือตอนบน

  
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน(อปม.) 8จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในหลักสูตร "กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์"
นายธีระพงษ์ โสดาศรี รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน(อปม.) ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในหลักสูตร "กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์" ซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ จัดขึ้น ตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2544 เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อปม.) ให้มีทักษะด้านการประชาสัมพันธ์และวิธีการสื่อสาร ไปขยายผลสู่ประชาชนในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2554 ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้นำชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อท้องถิ่น วิทยุชุมชน และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จำนวน 50 คน
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่า การอบรมดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อปม.) ให้มีทักษะด้านการประชาสัมพันธ์และวิธีการสื่อสาร ในการนำข้อมูลการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ไปขยายผลสู่ประชาชนในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็สามารถนำข้อมูลข่าวสาร เบาะแส ความเคลื่อนไหวของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน มาเผยแพร่ และสะท้อนกลับถึงความต้องการของประชาชนไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมกันในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเฉพาะในปัจจุบันประเทศชาติต้องการความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ
สำหรับหัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจ นายธีระพงษ์ โสดาศรี รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ บรรยายในเรื่อง “หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์” และเรื่อง“หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของนักประชาสัมพันธ์” ,หลักการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์และฝึกปฏิบัติโดย น.ส.ธนวันต์ ชุมแสง ผู้สื่อข่าว สวท.เชียงใหม่ ,“การพูดในที่ชุมชนและการฝึกปฏิบัติ”โดย นายกุลธวัช วัฒนะโชติ,นางนวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ ผู้ดำเนินรายการมองเมืองเหนือ ทาง สทท.เชียงใหม่ พร้อมกิจกรรมสันทนาการ แข่งขันกีฬามหาสนุก กิจกรรมชมสัตว์ และการแสดงน้ำพุดนตรี ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 
21 มีนาคม 2554 , 17:27 น. , อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่