การแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่เชียงใหม่จะมี 10 เขต และมี สส.ได้ 10 คน ลดจากเดิม 1 คน

  
     กกต.เชียงใหม่รับฟังความคิดเห็นเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งแบบใหม่ซึ่ง จัดทำไว้ 6 แบบ โดยการแบ่งเขตใหม่เชียงใหม่จะมี 10 เขต และมี สส.ได้ 10 คน ลดจากเดิม 1 คน
นายสุชาติ ใจภักดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการรับฟังความคิดเห็นเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาเสร็จแล้ว ทั้งนี้ตามที่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 วันที่ 4 มีนาคม 2554 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจากเดิมจำนวน 400 คน เหลือ 375 คน กำหนดให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน ให้แบ่งเขตเลือกตั้งเท่าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่มี 10 เขตเลือกตั้งและมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 10 คน ลดจากเดิมซึ่งมีจำนวน 11 คน โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดแบบเขตเลือกตั้งไว้ทั้งหมด 6 แบบ ทั้งนี้ทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งและประชาชนทั่วไปสามารถเสนอความคิดเห็นหรือเสนอเพิ่มเติมแบบได้ภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้ก่อนที่จะสรุปรวบรวมนำเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาต่อไป
ในการนี้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่สองคน คือนายสุรพล เกียรติไชยากร และนายนรพล ตันติมนตรี ได้เข้าร่วมรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีประชากรรวม 1 ล้าน 6 แสน 4 หมื่น 4 ร้อย เจ็ดสิบเก้าคน โดยเฉลี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคนจะรับผิดชอบประชาชนจำนวน แสน 6 หมื่น 4 พัน สี่สิบแปดคน
 
22 มีนาคม 2554 , 17:57 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ชมพูนุท สวท.เชียงใหม่