กกต.เชียงใหม่ประกาศรายชื่อ 15 คน เพื่อเสนอให้กกต.กลางแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง

  
    คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ประกาศรายชื่อ 15 คนเพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่แล้ว
นายสุชาติ ใจภักดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554 เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 15 คน อาศัยอำนาจตามข้อ 22 และข้อ 24 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด พ.ศ.2552 ประกอบมติคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2554 ได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของผู้สมัคร และได้ลงคะแนนโดยวิธีลับ คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม จำนวน 15 คน เรียงตามลำดับอักษร ดังนี้ 1. นางจุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ 2. นายชวลิต ตามรักษา 3. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ 4. นายประกาศิต มหาสิงห์ 5. ร้อยตรีประวิทย์ เพชรมี 6. นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ 7. นายปิ่นนคร ศรีจันทร์ 8. นางพรสวรรค์ สังข์สังวาลย์ 9. นายพานิช ไชยศรี 10. นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ 11. พลตำรวจตรีมาโนช ชลวิศิษฎ์ 12. นายวิเชียร บุตรศรี 13. พันตำรวจเอกสมบัติ สุภาภา 14. นายสวัสดิ์ ศรีสุวรรณดี 15. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ เรืองวุฒิ
 
24 มีนาคม 2554 , 13:11 น. , อ่าน 1253  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ - ชมพูนุท สวท. เชียงใหม่