กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชที่ยกร่างขึ้นมาใหม่ ให้ผลประโยชน์แก่ชุมชนที่มีพันธุ์พืชนั้นด้วย

  
    กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชที่ยกร่างขึ้นมาใหม่ ให้ผลประโยชน์แก่ชุมชนที่มีพันธุ์พืชนั้นด้วย ล่าสุดมีพันธุ์พืชกว่า 400 ชนิดในไทยที่รอการประกาศคุ้มครองพันธุ์
กรมวิชาการเกษตร จัดสัมมนาปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่ปัจจุบัน การคุ้มครองพันธุ์พืชและการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ได้ถูกกำหนดให้ครอบคลุมภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรและการค้าทั้งในและต่างประเทศ มีสาระสำคัญและแนวทางการคุ้มครองที่ระบุไว้ในข้อตกลงระหว่างประเทศภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก ที่ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้าภายใต้กรอบองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกที่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้คิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน นายวิชา ธิติประเสริฐ ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตรกล่าวว่า กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชของไทยได้ถูกยกร่างขึ้นมาใหม่ เนื้อหาของกฎหมายมีการประสานความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในการร่วมอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยผู้ขอสิทธิบัตรที่นำพืชท้องถิ่นมาปรับปรุงพันธุ์จะต้องแบ่งผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นด้วย ซึ่งผลบังคับของกฎหมายใหม่นั้นจะมีผลดี เพราะผู้คิดค้นก็จะได้ประโยชน์ ผู้ที่นำไปใช้ประโยชน์โดยไม่ขออนุญาตถือเป็นผู้ละเมิด ประเทศชาติและชุมชนก็จะได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ด้วย
กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชของไทยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2542 แต่ปรากฏว่าคนยังไม่ทราบกฎหมายมากนัก มีการขอความคุ้มครองแล้วกว่า 700 ชนิดแต่ประกาศคุ้มครองไปกว่า 50 ชนิดเท่านั้น อีก 400 ชนิดพิสูจน์ทราบแล้วว่าเป็นพันธุ์ที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่ แต่ยังติดขัดในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ตามกฎหมายใหม่
 
24 มีนาคม 2554 , 17:04 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่