รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและแม่ฮ่องสอน

  
    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและแม่ฮ่องสอน ซึ่งมี 14 อำเภอเสี่ยงสูง ขอให้จังหวัดถือเป็นวาระสำคัญอันดับแรก
นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมติดตามและเร่งรัดมาตรการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม สถานบริการแบบบูรณาการในพื้นที่ปี 2554 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะร่วมให้ข้อมูล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบนมีความพิเศษกว่าพื้นที่อื่น มีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นแหล่งผลิต นำเข้าและลำเลียงยาเสพติดเข้าพื้นที่ส่วนใน พื้นที่เสี่ยง 3 จังหวัด 14 อำเภอชายแดน ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันทำงาน บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยได้เน้นใน 4 เรื่องหลักคือ ขอให้กำหนดปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญอันดับแรก ให้เข้มงวดตรวจจับสถานบริการต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด สร้างความเข้มแข็งพื้นที่ชายแดนให้เป็นพื้นที่สีขาว ให้จัดตั้งศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดระดับหมู่บ้านและชุมชน และในหมู่บ้านตามแนวชายแดน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวด้วยว่า จะพิจารณาเรื่องเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ รวมทั้งยานพาหนะที่ยังขาดแคลนของหน่วยงานในพื้นที่ตามที่หน่วยงานที่ปฏิบัติแจ้งปัญหาตามความเหมาะสม เนื่องจากพื้นที่ทุรกันดาร และมีความเฉพาะของปัญหาในการเดินทางจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นป่าเขา
 
25 มีนาคม 2554 , 16:40 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่