เปิดที่ทำการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่ และเปิดการสัมมนาการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อทรัพยากรเหมืองแร่

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดที่ทำการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่ และเปิดการสัมมนาการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อทรัพยากรเหมืองแร่และการทำเหมืองแร่
นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดที่ทำการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่ ณ เลขที่ 18 ถนนเชียงใหม่ ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน โดยมีภารกิจให้บริการทางวิชาการของอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ส่งเสริม พัฒนา กำกับดูแลงานด้านธรณีวิทยาแหล่งแร่ วิศวกรรมเหมืองแร่ โลหกรรม เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม และงานด้านโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ซึ่งขณะนี้มีสถานประกอบการเหมืองแร่และเหมืองหินอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ 142 ราย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ยังได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อทรัพยากรแร่และการทำเหมืองแร่ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามบทบัญญัติของกฎหมาย เป็นการทำความเข้าใจกับประชาชน ในการสร้างความเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมอื่น ให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ที่ยั่งยืน ภายใต้ความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวด้วยว่า ในการขออนุญาต ขอต่อใบอนุญาตหรือขอประทานบัตรเหมืองแร่ทุกครั้งในขณะนี้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่า และไม่สร้างปัญหากับสิ่งแวดล้อม
 
25 มีนาคม 2554 , 21:50 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่