สัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมผู้ประกอบการโอทอปให้ได้มาตรฐานและผ่านการรับรอง

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมผู้ประกอบการโอทอปให้ได้มาตรฐานและผ่านการรับรองเพื่อเป็นหนทางสนับสนุนด้านการตลาด สำหรับผู้ประกอบการ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่จังหวัดเชียงใหม่
นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพสินค้าโอทอป ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย อาหาร และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง 25-26 มีนาคม 2554 ทั้งนี้ เนื่องจากยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนหลายรายการที่ยังไม่ได้รับการรับรองตามโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้ผู้ผลิตได้รับความรู้ มีความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน สามารถนำไปสู่การรับรองจากสถาบันต่างๆ เพื่อความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะตามโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) อันจะนำไปสู่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ และนำไปสู่ช่องทางการจำหน่ายอย่างกว้างขวางทั้งการส่งออกต่างประเทศและจำหน่ายภายในประเทศ
การสัมมนาครั้งนี้ มีผู้ประกอบการจาก 4 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน จำนวน 700 คนเข้าร่วมสัมมนา โดยมีวิทยากรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสถาบันอาหาร นอกจากนั้น ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการจาก 4 หน่วยงานได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบันอาหาร และสถาบันพัฒนาอุตสหกรรมสิ่งทอ
 
25 มีนาคม 2554 , 21:51 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่