กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดการแข่งขันกีฬา เวียงพิงค์เกมส์ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดการแข่งขันกีฬา เวียงพิงค์เกมส์ ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีนักกีฬาจากหน่วยงานในสังกัดจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 2,795 คน
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554 เวลา 18.00 น. นางนภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา เวียงพิงค์เกมส์ ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการบูรณาการกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้รับบริการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จากหน่วยงานในสังกัด 47 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการกีฬาของตนให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม อีกทั้งยังเป็นการจำลองการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งจะช่วยให้เกิดความรู้และทักษะชีวิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และยังเป็นกระบวนการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณค่า
การแข่งขันกีฬา เวียงพิงค์เกมส์ The Games of Spirit เป็นการแข่งขันกีฬา กองเชียร์ และการแข่งขันเกมส์เพื่อสร้างสรรค์ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและความเอื้ออาทร ให้เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งเด็ก เยาวชน คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง และผู้สูงอายุ โดยจะเปิดโอกาสในการเรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความเข้าใจในการดำเนินชีวิตในสังคม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ก่อให้เกิดความเอื้ออาทร สร้างประกายแห่งความรู้สึกที่ดีงามให้เกิดขึ้น และเป็นการสร้างวิถีชีวิตใหม่ให้กับผู้รับบริการ
การแข่งขันกีฬา เวียงพิงค์เกมส์ ปีนี้นับเป็นครั้งแรกที่หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ บูรณาการร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน ซึงผู้เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยผู้รับริการซึ่งเป็นผู้สูงอายุ คนพิการและไร้ที่พึ่งระดับ A และเจ้าหน้าที่สำนักบริการสวัสดิการสังคม 46 แห่ง จำนวน 1,300 คน และเด็ก เยาวชน จากหน่วยงานสังกัดสำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก สำนักคุ้มครองสวัสดิการหญิงและเด็ก 41 แห่ง จำนวน 1,495 คน รวมผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 2,795 คน ทำการแข่งขันระหว่าง 24-27 มีนาคม 2554 รวมระยะเวลา 4 วัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
 
27 มีนาคม 2554 , 17:58 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่