เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและอุปสมบทพระสงฆ์ 84 รูป

  
     เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและอุปสมบทพระสงฆ์ 84 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
นายศักดิ์ชัย จ.ผลิต นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ณ วัดขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามเป็นเจ้าภาพหลัก จัดบรรพชาสามเณร 80 รูป อุปสมบทพระภิกษุ 4 รูป รวม 84 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งเสริมความร่วมมืออันดีระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยมและทัศนคติที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาแก่เยาวชน ให้เยาวชนมีโอกาสใกล้ชิดพุทธศาสนา เข้าใจหลักธรรมคำสั่งสอนและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการจรรโลงสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากอบายมุขทั้งปวง
สำหรับการบรรพชาสามเณรและอุปสมบทพระสงฆ์ครั้งนี้ได้ดำเนินการตามแบบล้านนา มีประเพณีแห่ลูกแก้ว ขบวนช่อตุง ขบวนครัวทาน เครื่องบายศรี ขบวนแห่ลูกแก้วสวมเครื่องทรงทั้งขี่ม้าและนั่งสามล้อ ซึ่งมีพลตำรวจโทชัยยะ ศิริอัมพันกุล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมทั้งตัวแทนภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพจำนวนมาก
 
27 มีนาคม 2554 , 21:27 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่