กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ลงนามความตกลงสนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงเรียนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  
    กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นตัวแทนลงนามความตกลง เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีพิธีลงนามความตกลงว่าด้วยการสนับสนุน ภายใต้โครงการความร่วมมือแบบให้เปล่าขั้นพื้นฐานและความมั่นคงทางด้านมนุษย์ (Grant Assistance for Grass-roots Human Security Projects: GGP) ระหว่างนายคัทสึอิโระ ชิโนฮาระ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กับนายสมศักดิ์ คำผง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนสำหรับเด็กนักเรียนชาวเขาของโรงเรียนบ้านใหม่ ทำการก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม 1 หลัง ห้องสุขา 1 หลัง โต๊ะ เก้าอี้ และกระดานดำ เป็นมูลค่า 1,709,100 บาท
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่กล่าวว่า รัฐบาลญี่ปุ่นได้รับคำขอจากโรงเรียนบ้านใหม่เรื่องการสนับสนุนค่าก่อสร้างดังกล่าวเมื่อปีการศึกษา 2548 และโครงการความร่วมมือแบบให้เปล่าขั้นพื้นฐานและความมั่นคงทางด้านมนุษย์พิจารณาแล้ว เห็นควรให้การสนับสนุน เพื่อช่วยให้เด็กชาวเขาได้เรียนหนังสือในสภาพแวดล้อมที่ดี และมีสถานที่เพียงพอที่จะรองรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้นในโอกาสต่อไปได้
สำหรับโรงเรียนบ้านใหม่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อปีการศึกษา 2548 มีนักเรียน 153 คน และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 ชั้นเรียน ซึ่งมีความต้องการห้องเรียนอย่างน้อย 8 ห้อง แต่สภาพปัจจุบันมีเพียง 5 ห้องเรียน ต้องอาศัยห้องเรียนชั่วคราวอีกส่วนหนึ่ง ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความลำบากและขาดประสิทธิภาพ
 
, อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม