กกต.เชียงใหม่เปิดรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

  
     กกต.เชียงใหม่เปิดรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่กำลังจะมีขึ้นเร็วๆ นี้
นายสุชาติ ใจภักดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1-10 สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่ โดยจำนวนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งละ 5 คน และจำนวนผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งละ 1 คน โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2554 ระหว่างเวลา เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
คุณสมบัติของกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง จะต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ ในวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเสนอชื่อ และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร 14 ข้อ
ผู้สนใจประสงค์ ยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัคร ด้วยตนเองต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ อาคารสโมสรนวรัฐ ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตามวัน เวลาที่กำหนด
 
30 มีนาคม 2554 , 13:46 น. , อ่าน 1275  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่