มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครผู้พิการเข้าเป็นนักศึกษาตามโครงการพิเศษ

  
    มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครผู้พิการเข้าเป็นนักศึกษาตามโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2554 ในหลายสาขาวิชาที่ความพิการไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
อาจารย์ธนาภรณ์ พันธุ์จิรา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยพายัพตอบรับนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้กับผู้พิการด้านต่าง ๆ จึงได้จัดโครงการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2554 ในสาขาวิชาที่สามารถเข้าศึกษาต่อได้โดยความพิการไม่เป็นอุปสรรคในการศึกษา ซึ่งได้แก่สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว ภาษาและวัฒนธรรมจีน สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จิตวิทยา นิเทศศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การจัดการระบบสารสนเทศ การบัญชี การเงินและการธนาคาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และดุริยศิลป์
ผู้สมัครเข้าศึกษาตามโครงการนี้ต้องมีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งลักษณะความพิการที่สามารถเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติได้คือ พิการทางการได้ยิน สูญเสียการได้ยินระดับน้อยใช้เครื่องช่วยฟัง พิการทางกายสามารถช่วยเหลือตนเองในการเคลื่อนไหวได้ พิการทางการมองเห็นระดับสายตาเลือนราง พิการทางสมองหรือออทิสติกส์ แต่สามารถติดต่อสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้ ควบคุมอารมณ์ได้ ช่วยเหลือตนเองได้ และต้องไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาก่อน สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ยังมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาเพื่อผู้พิการจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอีกด้วย
ผู้พิการที่สนใจสามารถสมัครทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 29 เมษายน 2554 หรือสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ - 9 พฤษภาคม 2554 สอบสัมภาษณ์ด้วยตัวเองวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ทางเว็บไซต์ www.payap.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5385-1478 ต่อ 240 และ 241
 
30 มีนาคม 2554 , 16:11 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่