สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 จัดค่ายจิตอาสาสำหรับนักเรียน

  
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 จัดค่ายจิตอาสาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อสร้างสำนึกต่อสังคมและปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยในกลุ่มเด็กนักเรียนแกนนำ
นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมนักเรียน ตามโครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาประชาธิปไตย เด็กไทยทำดีเพื่อในหลวง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริภาคเหนือ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในนักเรียน ให้เกิดความสำนึกในการรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม โดยยึดแนวทางตามพระราชดำริบนวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีประชาธิปไตย ตลอดจนแนวคิดในการพัฒนาตนเองสู่ชุมชนและประเทศชาติ รวมทั้งให้นักเรียนได้รู้และเข้าใจถึงความสำคัญของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ในด้านเศรษฐกิจ c]tการค้าการลงทุน
การจัดค่ายจิตอาสาครั้งนี้มีนักเรียนระดับแกนนำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแกนนำ 18 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งการจัดกิจกรรมค่ายอาสาดังกล่าวนี้ได้สร้างความสนุกสนานและสร้างการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดย 1 ในนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เด็กหญิงภานุมาศ ทาโปปิน นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไคร้ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า จะนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้เพื่อนๆในโรงเรียน ได้นำแนวทางตามพระราชดำริบนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีประชาธิปไตยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
 
30 มีนาคม 2554 , 16:13 น. , อ่าน 1234  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่