เตรียมความพร้อมสถานประกอบการด้านสุขภาพเพื่อรับรองมาตรฐานที่เชียงใหม่

  
    กรมสนับสนุนบริการสุขภาพออกตรวจสอบและให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาผู้ให้บริการ พร้อมออกใบประกาศรับรองมาตรฐานสปาที่จังหวัดเชียงใหม่
ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย (Thailand as Medical Hub of Asia) ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการระหว่างปี 2547 – 2551 ในการกำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย ให้ได้
มาตรฐานทั้งสถานที่ ผู้ให้บริการ หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบ เพื่อการรับรองให้เป็นมาตรฐานสำหรับสถานที่เพื่อสนุนสุขภาพหรือเสริมสวยตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 และได้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2549 โดยนายแพทย์ทรงยศ ชัยชนะ ที่ปรึกษาสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการให้กับอังสาสปา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ที่ปรึกษาสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขต้องการสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าสู่การรับรองมาตรฐาน นำไปสู่สถานบริการคุณภาพเพื่อนำรายได้เข้ามาประเทศอีกทางหนึ่ง
ที่ปรึกษาสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวอีกว่า ทีมงานพื้นที่ได้สนับสนุนการพัฒนาสปาในจังหวัดเชียงใหได้ก้าวหน้าดีมาก จนสามารถทำรายได้ปีละกว่า 3,000 ล้าน ซึ่งรายได้เหล่านี้ยังได้กระจายไปสู่ประชาชนที่เกี่ยวเนื่องหลายกลุ่มอีกด้วย
 
, อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม