องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร้อยละ 20

  
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่บูรณาการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้เพียงร้อยละ 20 เนื่องจากติดขัดที่งบประมาณและอุปกรณ์
นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ โดยได้ทำการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ขณะนี้ขุดไปแล้วกว่า 100 บ่อ นอกจากนั้นยังได้ส่งเครื่องจักรไปขุดบ่อเก็บน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค โดยพยายามดำเนินการภายใต้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งสามารถแก้ปัญหาให้ประชาชนได้เพียงร้อยละ 20 เท่านั้น เนื่องจากข้อจำกัดทั้งเรื่องงบประมาณ กำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์
นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ยังมีรถบรรทุกน้ำ 10 คันและเครื่องปั๊มน้ำประมาณ 40 เครื่อง ซึ่งประชาชนสามารถร้องขอผ่านผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีต้องการความช่วยเหลือ โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ขอความร่วมมือประชาชนเนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ฤดูแล้ง แล้ว ขอให้ใช้น้ำอย่างประหยัด ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยประคับประคองให้รอดพ้นจากภัยแล้ง จนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนอีกครั้ง
 
3 เมษายน 2554 , 15:50 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –ชมพูนุท สวท.เชียงใหม่