จังหวัดเชียงใหม่อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

  
    จังหวัดเชียงใหม่อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจำนวน 2,500 คน เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันและรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ปี 2554 (วันที่ 3 เมษายน 2554) ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นมาเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนและพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความใกล้ชิดกับผู้คนในแต่ละพื้นที่และเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือและพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงช่วยเหลืองานราชการอีกด้วย เปรียบเป็นผู้นำในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสังคม ทำงานด้วยอุดมการณ์ “เมตตา กล้าหาญ” เพื่อให้ท้องถิ่นอยู่อย่างสงบสุขปลอดภัย โดยจัดอบรมเป็นรุ่นแรก มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 2,500 คน จากทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีความเสี่ยงทั้งจากสภาวะหมอกควันไฟป่า ภัยแล้ง อุทกภัย ภัยหนาว อีกทั้งมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว เนื่องจากอยู่ในบริเวณรอยเลื่อนถึง 4 แห่ง คือ รอยเลื่อนแม่ทา รอยเลื่อนแม่วาง รอยเลื่อนแม่จันและรอยเลื่อนแม่เมย
วันที่ 22 มีนาคมของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย รักษาความสงบและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
 
3 เมษายน 2554 , 16:23 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ชมพูนุท สวท.เชียงใหม่