ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานประเทศด้านสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย

  
    กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับกรมองค์การระหว่างประเทศจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานประเทศด้านสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่
นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานประเทศตามกลไก Universal Periodic Review ซึ่งเป็นกลไกที่คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติจัดตั้งขึ้นเพื่อทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในภาพรวมรายประเทศ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดทำยกร่างรายงานประเทศภายใต้กลไก UPR เรียบร้อยแล้ว และได้ทำการประชาสังคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างรายงานดังกล่าวทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ดำเนินการ 4 ภูมิภาคและที่กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือประชุมที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อนหน้านี้ได้หารือกลุ่มย่อยภาครัฐและประชาสังคมมาแล้ว 14 ครั้ง เพื่อสรุปรวบรวมเตรียมนำเสนอที่ประชุมคณะทำงาน UPR สมัยที่ 12 วันที่ 5 ตุลาคม 2554 ณ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เนื่องจากไทยจะครบวาระในการทบทวนรายงานประเทศซึ่งจะทำทุกๆ 4 ปี
องค์การสหประชาชาติมีสมาชิก 192 ประเทศ ประเทศไทยเป็นสมาชิก UN 65 ปีแล้ว ประเทศไทยอยู่ภายใต้สนธิสัญญา 7 ฉบับจากทั้งหมด 9 ฉบับ ซึ่งร่างรายงานประเทศภายใต้กลไก UPR เป็นกลไกใหม่ที่ใช้ตรวจสอบสิทธิมนุษยชนของทุกประเทศ มีพันธะต้องเสนอรายงานดังกล่าวทุก 4 ปี ร่างดังกล่าวเกี่ยวข้องทุกด้านเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทั้งพลเมือง กลุ่มบุคคล มนุษยธรรม การทบทวนรายงานครั้งนี้ของไทยนับเป็นครั้งแรก
 
4 เมษายน 2554 , 17:39 น. , อ่าน 1265  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ชมพูนุท-ปิ่นปินัฐท์ สวท.เชียงใหม่