ชาวไตลื้อจาก 7 จังหวัดภาคเหนือร่วมงานสืบสานตำนานวัฒนธรรมไตลื้อ ครั้งที่ 12

  
     ชาวไตลื้อจาก 7 จังหวัดภาคเหนือร่วมงานสืบสานตำนานวัฒนธรรมไตลื้อ ครั้งที่ 12 ที่บ้านลวงใต้ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนางลดาวัลล์ วงศ์ศรีวงศ์ ประธานสมาคมไตลื้อแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานตำนานวัฒนธรรมไตลื้อ ครั้งที่ 12 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด โดยขบวนของชาวไตลื้อใน 7 จังหวัดภาคเหนือเริ่มเดินไปยังสถานที่จัดงานวัดรังษีสุทธาวาส เมืองลวงใต้ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ งานดังกล่าวจัดเพื่อสืบสานวัฒธรรมไตลื้อ ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ขบวนประดับตกแต่งด้วยศิลปไตลื้อและการแต่งกายพื้นบ้านของชาวไตลื้อที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์
นายสมศักดิ์ ไชยวงศ์ คณะกรรมการจัดงานฝ่ายประชาสัมพันธ์กล่าวว่าชาวไตลื้อถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ในดินแดนสิบสองปันนา ตอนใต้ของมณฑลยูนนานของจีน อพยพเข้าสู่เมืองไทยตามนโยบายเก็บผักใส่ส้า เก็บข้าใส่เมืองของเจ้าผู้ครองนครล้านนาในอดีตเมื่อ 200 ปีเศษมาแล้วและยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมของตนเองจนถึงปัจจุบัน ทั้งภาษาพูด การแต่งกาย อาหารและการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ชุมชนไตลื้อบ้านเมืองลวงใต้ อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เป็นชุมชนใหญ่ที่ชาวไตลื้ออาศัยอยู่ จัดงานดังกล่าวประจำทุกปี ในงานมีการแสดงศิลปวัฒธรรม การเสวนาทางวิชาการ การพบปะสังสรรค์ระหว่างชาวไตลื้อ 7 จังหวัดภาคเหนือ โดยที่วัดรังษีสุทธาวาสยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ไตลื้อเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้อีกด้วย
 
6 เมษายน 2554 , 18:50 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่