ตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมรับสนองกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สั่งตำรวจในสังกัดใช้วิทยุสื่อสาร โดยรวมกลุ่มพื้นที่เดียวกันใช้ความถี่เดียวกัน เพื่อความสะดวกในการรักษาความสงบเรียบร้อย

  
     พลตำรวจโทภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนายุทธศาสตร์การเรียนรู้สู่ความสำเร็จของตำรวจยุคโลกาภิวัฒน์ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคณะทำงานพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดตัวชี้วัดการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ 14 ตัวชี้วัด เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจัดประชุมนายตำรวจระดับสัญญาบัตรพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเพื่อนำไปถ่ายทอดให้ตำรวจในสังกัด ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 กล่าวว่า ตำรวจภูธรภาค 5 น้อมนำกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายึดเป็นแนวปฏิบัติ โดยได้สั่งการให้ตำรวจทุกหน่วยใช้วิทยุสื่อสาร และมีการรวมกลุ่มสื่อสาร Zone เดียวกัน ใช้ความถี่เดียวกัน เพื่อความสะดวกในการติดต่อ และความทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะวิทยุสื่อสารนั้นสามารถใช้งานได้ในท้องถิ่นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ยังกล่าวด้วยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีฝนตกมาก อาจจะเกิดอุทกภัยได้ในหลายพื้นที่ จึงได้สั่งการตำรวจเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเพื่อช่วยเหลือ อำนวยความสงบเรียบร้อย บำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา พร้อมเตือนภัยประชาชนก่อนเกิดภัยและให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที โดยไม่ยึดติดระเบียบและเกี่ยงงอนว่าไม่ใช่หน้าที่
 
, อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่