กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดการประชุมสัมมนาการสร้างพลังเครือข่ายผู้แทนเกษตรกร

  
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดการประชุมสัมมนาการสร้างพลังเครือข่ายผู้แทนเกษตรกรที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดการประชุมสัมมนาการสร้างพลังเครือข่ายผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายประภัตร โพธสุธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงาน การจัดสัมมนาในครั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จำนวน 838 คน มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 รวมทั้งเกิดการมีส่วนรวมในทุกภาคส่วนเพื่อให้เกษตรกรมีอำนาจการต่อรองและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาเกษตรกรมักถูกกดขี่มาตลอด ทั้งจากค่าเช่านา ค่าสินค้าเกษตร ทั้งที่เกษตรกรเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ แต่กลับมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ลำบาก เนื่องจากมีรายได้น้อย เมื่อเกิดปัญหา จุดอ่อนของเกษตรกรคือการรวมตัวกันไม่ได้ จึงต้องสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร และมีการร่วมมือกับทางภาครัฐ เพื่อให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง
หลักสำคัญของพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 คือ การกำหนดอำนาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ 3 ประการ คือ การเสนอปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและแนวทางแก้ปัญหา อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บท และอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
 
7 เมษายน 2554 , 16:25 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ชมพูนุท สวท.เชียงใหม่