รองอธิบดีกรมชลประทานระบุการเตรียมการป้องกันแก้ปัญหาอุทกภัยพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่ปีนี้จะบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำ และใช้ระบบข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและการตรวจเรด้ากลุ่มฝน

  
     นายธีรวัฒน์ ตั้งพานิชย์ รองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2549 ที่สำนักชลทานที่ 1 เชียงใหม่ ว่า เป็นการเตรียมการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนปีที่ผ่านมา โดยใช้มาตรการก่อนน้ำมา โดยใช้ระบบข้อมูลข่าวสาร ภาพถ่ายดาวเทียม และเรด้าตรวจสัญญาณกลุ่มฝน โดยเน้นพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ ไม่ให้มีปัญหาในการบริหารน้ำผ่านตัวเมืองเกินกว่าระดับน้ำปิงที่จะรองรับได้ เพื่อป้องกันน้ำเอ่อท่วมบ้านเรือนราษฎร โดยกรมชลประทานเตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำ กรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมทำพนังกั้นริมแม่น้ำปิง ส่วนเทศบาลนครเชียงใหม่จัดทำทางระบายน้ำและขุดลอกเพื่อให้น้ำไหลสะดวก ในส่วนของน้ำแม่งัดกับแม่ปิงนั้นมีเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเป็นแหล่งรับและชะลอการไหลของน้ำ ส่วนน้ำแม่แตงที่จะเข้าแม่ปิงนั้นจะใช้การบริหารจัดการ จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดที่เหมาะสม โดยสิ่งที่เป็นห่วงขณะนี้คือปริมาณฝนที่จะตกลงมาจำนวนมาก และไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งทุกฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลา สำหรับแนวคิดการจัดทำพนังกั้นน้ำปิง และการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่นั้น ต้องมีการศึกษาความเหมาะสม และรับฟังความคิดเห็นประชาชนจึงจะสร้างได้ ส่วนการก่อสร้างประตูระบายน้ำกลางลำน้ำปิงเพื่อทดแทนฝายท่าวังตาลและฝายกั้นแม่น้ำปิง โดยใช้งบประมาณ 450 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ในระหว่างขออนุมัติงบประมาณ
 
, อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่