ตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ

  
     ตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นสังคมสุขภาวะ เริ่มต้นในปัญหาสำคัญเร่งด่วนที่ต้องเร่งแก้ไข
นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2554 เชียงใหม่จัดการตนเอง สู่การเป็นสังคมสุขภาวะ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่ เพื่อนำไปสู่สังคมสุขภาวะ ระดมความคิดเห็นในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของชาวเชียงใหม่ พัฒนาไปเป็นนโยบายสาธารณะ โดยมีประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ เช่น อุบัติเหตุจราจร วัยรุ่นกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อม อาหารปลอดภัย มลพิษหมอกควันและความไม่ปลอดภัยในการทำงานหรืออาชีวอนามัย เป็นต้น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดใหญ่ เป็นแหล่งรวมของผู้คนจำนวนมาก มีมหาวิทยาลัย 8 แห่ง มีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากทั้งที่เข้ามาอยู่อย่างถูกต้องและไม่ถูกต้อง รวมทั้งประชาชนชาวเขาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล การจะทำให้ประชาชนมีสุขภาวะทั้งกาย จิต สังคมและปัญญา ต้องอาศัยทุกภาคส่วนร่วมเชื่อมโยงทั้งพลังทางปัญญา พลังทางสังคมและพลังแห่งอำนาจรัฐ
สำหรับผลการประชุมดังกล่าวจะสรุปรวบรวมเพื่อนำไปผลักดันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ยากและซับซ้อนให้คลี่คลายในทางที่ดี นำไปสู่นโยบายสาธารณะระดับจังหวัดและระดับประเทศ
 
9 เมษายน 2554 , 15:47 น. , อ่าน 1254  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่