จังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2554

  
     จังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2554 มีกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุอย่างหลากหลาย โดยมีผู้สูงอายุจากทั่วจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน
พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2554 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ ร่วมกับสาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกหลานได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตา เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุก็เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเอง พัฒนาตนเองและช่วยเหลือผู้สูงอายุอื่นในลักษณะ เพื่อนช่วยเพื่อน ประกอบกับปีนี้เป็นโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ทรงเป็นผู้สูงอายุที่มีพระคุณต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ จึงได้จัดขึ้นเพื่อเป็นเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสนี้ด้วย
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยขบวนเทิดพระเกียรติ ขบวนแห่ครัวทานดำหัว พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ การประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ การสาธิตศิลปหัตถกรรม การแสดงของผู้สูงอายุ การจัดบรรยากาศย้อนยุคเพื่อรำลึกถึงจารีตประเพณีการดำหัวอันดีงามแห่งล้านนา การนำผู้สูงอายุและครอบครัวเยี่ยมชมและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ นำโดยมัคคุเทศก์น้อยอาสาจากสมาชิกเด็กและเยาวชนศูนย์ 3 วัย สายใยรักแห่งครอบครัว ตำบลแม่เหียะ โดยงานครั้งนี้มีภาคีเครือข่ายผู้สูงอายุทั้ง 25 อำเภอทั่วจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน
 
17 เมษายน 2554 , 19:43 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่