สวท.เชียงใหม่ เปิดการอบรมผู้จัดรายการภาคภาษาต่างประเทศยุคใหม่

  
    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดการอบรมผู้จัดรายการภาคภาษาต่างประเทศยุคใหม่
ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2549 เวลา ได้มีการจัดอบรมผู้จัดรายการภาคภาษาต่างประเทศยุคใหม่ นี้เพื่อร่วมกันแสวงหารูปแบบและเทคนิคการจัดรายการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจการทำหน้าที่ผู้จัดรายการที่ถูกต้อง และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้จัดรายการด้วยกัน ซึ่งการพัฒนาความรู้และเทคนิควิธีการจัดรายการที่ทันสมัย โดยเฉพาะรายการภาคภาษาต่างประเทศ ที่จะต้องมีข้อมูลและเนื้อหาของรายการ ที่สามารถดึงให้ผู้ฟังติดตามรับฟังได้ตลอดรายการ ซึ่งผู้จัดรายการจำเป็นต้องเรียนรู้รูปแบบและเทคนิคการดำเนินรายการอย่างมืออาชีพโดยมีกลุ่มผู้จัดรายการภาคภาษาต่างประเทศเข้ารับการอบรมจำนวน 49 คน
สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลกับประชาชน เผยแพร่ภารกิจตามยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาประเทศตามแนวทางในระบอบประชาธิปไตย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัจจุบันออกอากาศ 4 ความถี่คือ เอเอ็ม 639 กิโลเฮิร์ซ เอเอ็ม 1476 กิโลเฮิร์ซ เอฟเอ็ม 93.25 เมกกะเฮิรร์ซ และเอฟเอ็ม 98 เมกกะเฮิร์ซ ซึ่งนอกจากกระจายเสียงเป็นภาษาไทยแล้ว ยังมีรายการภาคภาษาอังกฤษและภาคภาษาชนเผ่าอีก 7 ภาษา ซึ่งในอนาคตจะมีการกระจายเสียงเป็นภาคภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอีก 6 ภาษา
 
, อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม