มหาวิทยาลัยแม่โจ้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนายางพารากับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

  
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เพื่อการสนับสนุนด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนาการทำสวนยางพาราอย่างเป็นระบบ สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ได้ร่วมกันลงนามพร้อมด้วยการแถลงข่าวการจัดงานวันยางพาราแห่งชาติ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายศุภชัย โพธิ์สุ เป็นประธาน นายวิทย์ ประทักษ์ใจ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเป็นผู้ลงนาม ร่วมกับ ผศ.ดร.จำเนียร ยศราชอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมกับ 6 หน่วยงานประกอบด้วย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง จ.ขอนแก่น กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และบริษัทเทอราโกร เพื่อร่วมในการพัฒนายางพาราของไทย
ทั้งนี้เนื่องจากยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของโลกทั้งด้านราคาและปริมาณการใช้ ปัจจุบันมีอัตราการขยายตัวของปริมาณการผลิตและการใช้เฉลี่ยร้อยละ 4.5 ต่อปี คาดว่าอีก 7 ปีข้างหน้า หรือในปี 2558 จะมีการใช้สูงถึง 10.6 ล้านตัน ประกอบกับในอนาคตมีแนวโน้มจะเกิดวิกฤติพลังงานโลก ซึ่งจะโยงถึงราคาน้ำมันที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้ความต้องการยางสังเคราะห์ที่ทำมาจากน้ำมันมีแนวโน้มลดลง ราคาและความต้องการยางพาราซึ่งเป็นยางธรรมชาติจึงจะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไป
ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า เมื่อปี 2547 รัฐได้จัดโครงการสนับสนุนการปลูกยางพาราในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1 ล้านไร่ โดยในภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรที่ต้องการปลูกยางพารามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีแปลงสาธิตแม่พันธุ์ยางพาราที่ อำเภอพร้าว จ.เชียงใหม่ 259 ไร่ และพื้นที่บ้านโปง ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริในส่วนของฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดเป็นแปลงสาธิตยางพาราอีก 120 ไร่ รวมเป็น 381 ไร่ อายุต้นยาง 5 ปี คาดว่าอีก 2 ปีจะเปิดกรีดน้ำยางเป็นแปลงสาธิตให้แก่เกษตรกรในภาคเหนือได้ต่อไป นอกจากนี้ ยังมีโรงเรือนผลิตยางแผ่นเพื่อเป็นวิชาเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (อุตสาหกรรมการยาง) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรอีกด้วย
การลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานวิจัย งานพัฒนาการทำสวนยางอย่างมีระบบ เพื่อความร่วมมือสนับสนุนด้านบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูก การพัฒนาสวนยางพาราให้แก่นักศึกษาและเกษตรกร และเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการผลิตยางพาราแบบครบวงจร นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและอาชีพของเกษตรกรชาวสวนยางอย่างยั่งยืน
 
18 เมษายน 2554 , 15:22 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่