รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สำรวจสถานที่เตรียมจัดการประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียน

  
     รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะลงพื้นที่สำรวจสถานที่เตรียมจัดการประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสารสนเทศครั้งที่ 12 ที่จังหวัดเชียงใหม่
นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะ สำรวจพื้นที่เตรียมการจัดประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสารสนเทศครั้งที่ 12 (The ASEAN-COCO Sub-Committee on Information : SCI ) ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นเจ้าภาพจัดระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ โดยการประชุมดังกล่าวจะเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนหน่วยงานด้านสารสนเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนจำนวน 10 ประเทศ (บรูไนดาลุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนามและไทย) เพื่อรายงานผลการติดตามการดำเนินโครงการในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งพิจารณาแนวคิดโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสารสนเทศ โดยกระทรวงวัฒนธรรมเป็นอนุกรรมการฝ่ายวัฒนธรรม และกรมประชาสัมพันธ์เป็นอนุกรรมการด้านสารสนเทศ การประชุมดังกล่าวจะส่งผลดีต่อประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่ จะมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังประเทศสมาชิก นอกจากจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสารสนเทศของประเทศสมาชิกแล้ว ผู้ร่วมประชุมจะได้ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยว แหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมและโครงการหลวงเพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย
ในวันที่ 21 เมษายนนี้ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จะประชุมเตรียมการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสารสนเทศ ณ ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ซึ่งในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ มีโครงการทั้งเรื่องการจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ ผลิต สปอตเผยแพร่และการทำกิจกรรมค่ายเยาวชน เป็นต้น
 
20 เมษายน 2554 , 13:42 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่