มสธ.จัดอบรมฟรี กลยุทธ์การสื่อสารการรณรงค์ ที่เชียงใหม่

  
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดอบรมกลยุทธ์การสื่อสารการรณรงค์สำหรับบุคลากรด้านการสื่อสารขององค์กรในพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้สนใจเข้ารับการอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2553 ตามยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่สังคม โดยจัดการอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การสื่อสารการรณรงค์” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการพัฒนาทักษะการคิดกลยุทธ์การรณรงค์ สำหรับบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการสื่อสารหรือการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารการรณรงค์ เพื่อเผยแพร่และพัฒนาทักษะการเขียนโครงการการสื่อสารการรณรงค์ เพื่อให้บริการความรู้ทางวิชาการแก่สังคม ตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรไม่แสวงหากำไร องค์กรสาธารณกุศล และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 40 คน โดยจะมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อบรรยายประกอบด้วย แนวคิดการสื่อสารการรณรงค์ การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารการรณรงค์ การออกแบบสารเพื่อการสื่อสารการรณรงค์ การใช้สื่อและกิจกรรมเพื่อการสื่อสารการณรงค์ การเขียนและนำเสนอโครงการการสื่อสารการรณรงค์ และการประเมินผลการสื่อสารการรณรงค์
กำหนดการจัดอบรมระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2554 ณ ห้องภาสินี โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่อยู่อำเภอห่างไกลหรือต่างจังหวัด ยังมีบริการที่พัก จำนวน 2 คืน บริการรถรับ ส่งภายในจังหวัด รวมทั้งอาหารตลอดการอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 081-867-0446, 085-225-7943 หรือ 0-2504-8400 และส่งใบสมัครได้ที่ E-mail: nwannapa@hotmail.com โทรสาร 0-2503-3580
 
20 เมษายน 2554 , 16:43 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่