จังหวัดเชียงใหม่เร่งทำความเข้าใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาความยากจนกรณีปัญหาที่อยู่อาศัย ร้อยละ 40 ภายใน 3 ปี เน้นผู้ที่มาจดทะเบียนแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีมากกว่า 38,000 ราย

  
     นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมฝึกอบรม บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ กรณีปัญหาที่อยู่อาศัย ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรม เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการในท้องถิ่นด้วยตนเอง เสริมสร้างความเข้าใจในภารกิจ บทบาท หน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเรื่องการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน กรณีปัญหาที่อยู่อาศัย ด้านนายพงศ์ศักดิ์ วังเสมอ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีผู้มาแจ้งปัญหาในการขึ้นทะเบียนแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการกว่า 410,000 ปัญหา ทั้งนี้จะต้องดำเนินการแก้ไขให้ลุล่วงให้ได้ร้อยละ 40 ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยปัญหาเร่งด่วนเรื่องที่อยู่อาศัยที่มีประชาชนมาขึ้นทะเบียนถึง 56,000 ราย คัดกรองแล้วเหลือกว่า 38,000 รายและให้การแก้ไขไปแล้วเพียง 1,700 ราย ที่เหลือส่วนใหญ่ยากจนจริง โดยจังหวัดได้ขอให้ท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน สำหรับการแก้ปัญหาเบื้องต้นขณะนี้หลายท้องถิ่นได้เข้าไปให้การช่วยเหลือ แก้ปัญหากันเอง โดยจัดงบประมาณท้องถิ่นเข้าไปช่วยซ่อมแซมบ้านโดยใช้แรงงานของคนในหมู่บ้าน ซึ่งทางจังหวัดได้มอบนโยบายให้ช่วยซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้คนเหล่านี้ด้วย
 
, อ่าน 1241  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่