จังหวัดเชียงใหม่เปิดตัวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

  
     จังหวัดเชียงใหม่เปิดตัวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อเชื่อมโยงกับพื้นทีอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปี 2554 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 20 ล้านบาท
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมกันแถลงเปิดตัวโครงการพัฒนาระบบบิหารจัดการโลจิสติกส์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชื่อมโยงพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS: Greater Mekong Subregion) ประจำปี 2554 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียนเชียงใหม่ หลังจากที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วยเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ให้เป็นผู้ดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีมูลค่าโครงการ 20 ล้านบาท เพื่อให้ธุรกิจโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดมีการพัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าระหว่างจังหวัด ซึ่งจะดำเนินการในลักษณะแผนแม่บทพร้อมกำหนดจุดเด่นและเป้าหมายหลักของแต่ละจังหวัด ที่จะทำให้สามารถพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของพื้นที่อย่างเป็นระบบและครอบคลุม
ด้านนายณรงค์ คองประเสริฐ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ภาคเอกชนต่างคนต่างทำ ทำให้ต้นทุนสูง ซึ่งจากนี้จะหันมาร่วมมือกันดำเนินการอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 6 กิจกรรมย่อยคือ การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในกลุ่มจังหวัด การจัดทำแผนแม่บท การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและเกิดความร่วมมือเชิงพันธมิตร และการจัดตั้งศูนย์รวบรวมและแสดงสินค้าของกลุ่มจังหวัด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าสู่ตลาดธุรกิจ โดยคาดว่าจะจัดตั้งที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารจะมีการติดตามความคืบหน้าของงานทั้ง 4 จังหวัดเป็นประจำทุกเดือน
 
25 เมษายน 2554 , 15:24 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่