จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ขอให้แรงงานต่างด้าวที่เคยจ่ายเงินประกันตัวแรงงานต่างด้าวไปรับเงินคืน และเปิดให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวไปขึ้นทะเบียนและตรวจสุขภาพภายใน 30 มิถุนายนนี้

  
     สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมทำความเข้าใจนายจ้าง สถานประกอบการที่จ้างลูกจ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวอรชร รัตนมณี จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า แรงงานต่างด้าวที่อาศัยทำงานอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่อย่างถูกต้องมีจำนวนกว่า 5 หมื่นคน ไม่นับรวมที่ลักลอบอยู่อย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งหากตรวจพบจะต้องถูกดำเนินคดีโดยไม่มีข้อยกเว้น ทั้งนี้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2548 ยกเลิกเก็บค่าประกันตัวแรงงานต่างด้าวทั้งหมด โดยนายจ้างสามารถนำแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพ แล้วจึงไปขอใบอนุญาตทำงาน กรณีจ่ายเงินประกันตัวแล้วให้ไปขอรับเงินคืนจากหน่วยราชการที่ได้จ่ายเงินไป สำหรับแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนไว้กับกรมการปกครองแล้ว หรือมี ทร.38/1 แล้ว ให้ดำเนินการตรวจสุขภาพและขอรับใบอนุญาตทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ณ บริเวณโรงอาหาร ด้านทิศใต้ของศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต่อไปว่า สำหรับนายจ้างที่มีลูกจ้างต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตทำงาน ซึ่งใบอนุญาตจะสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ไปยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2549 ยกเว้นฝาง แม่อาย และไชยปราการ สามารถติดต่อที่ที่ว่าการอำเภอฝาง ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2549 เป็นต้นไป
 
, อ่าน 1234  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่