คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดวันสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

  
    คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดวันสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติระดับจังหวัด 4 พฤษภาคม 2554 นี้
นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า คณะการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางนฤมล ปาลวัฒน์ปฏิบัติหน้าที่แทน ได้กำหนดจัดการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ จากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 15 จำนวน 2 คน ได้แก่ผู้แทนนายกเทศมนตรีและนายกองค์กรการบริหารส่วนตำบล ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 นี้
ซึ่งกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่ได้รับเลือกจะมีหน้าที่และอำนาจประกอบด้วย การจัดทำธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ เสนอแนะและให้คำปรึกษาคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายด้านสุขภาพ จัดให้มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการด้านสุขภาพ กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลด้านสุขภาพ เสนอแนะการแก้ไขพระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวงด้านสุขภาพ กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร แต่งตั้งคณะกรรมการ วางระเบียบว่าด้วยเบี้ยประชุม และหน้าที่อื่นๆ
สำหรับคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์อนุสสรณ์ สิทธิราษฎร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้ได้จัดเตรียมกระบวนการสรรหาเพื่อเลือกกันเอง และจะดำเนินการในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
27 เมษายน 2554 , 16:45 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม