มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 2

  
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง การจัดการดินและปุ๋ยในสภาวะโลกร้อน 11 – 13 พฤษภาคม 2554 นี้ ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
รศ.ดร.อานัฐ ตันโช นักวิชาการอาวุโสด้านดินและปุ๋ย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า ปัจจุบันสภาวะโลกร้อนเริ่มส่งผลกระทบต่อคนและโลก ซึ่งเป็นผลจากการที่คนเราใช้ทรัพยากรจากโลกอย่างฟุ่มเฟือยและสิ้นเปลือง ขาดการอนุรักษ์และการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมได้รับผลกระทบอย่างมาก ทั้งการขาดความอุดมสมบูรณ์ของดิน และภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ปริมาณผลผลิตลดลงและมีคุณภาพต่ำ สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 2 หัวข้อ “การจัดการดินและปุ๋ยในสภาวะโลกร้อน” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการด้านดินและปุ๋ยจากทั่วประเทศ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีด้านดินและปุ๋ยอย่างเข้มแข็ง นำไปสู่การทำให้ดินมีผลิตภาพสูงอย่างยั่งยืน และลดผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยที่จะมีผลต่อสภาพแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน
ผู้สนใจสามารถร่วมชมงานรวมทั้งจะมีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับดินและปุ๋ย ติดต่อขอทรายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เว็บไซต์ www.nsfc2.mju.ac.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-5387-3490 ต่อ 100
 
28 เมษายน 2554 , 14:22 น. , อ่าน 1171  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่